Közlemény a 2022/2023. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Szombathelyi Tankerületi Központ a nemzeti  szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. (7) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszálatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 22.5 (1)-(2) bekezdése alapján a 2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának rendjét az alábbiakban határozza meg.

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján a 2022/2023. tanévre az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje

2022. április 21. (csütörtök)

2022. április 22. (péntek)

A tanköteles korba lépő (2016. augusztus 31-ig született) gyermeket a szülő vagy törvényes képviselő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50.5 (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A Rendelet 22. (7) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A Rendelet 23. (3) bekezdése, továbbá a 83. (1) és (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő vagy törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. (Rendelet 22. (2))

Az Nkt. 37. (2) és (3) bekezdése alapján a választott iskola igazgatójának a gyermek felvételét elutasító döntése ellen a szülő vagy törvényes képviselő — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül — jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve az intézmény vezetőjénél. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő!

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (V1.8.) EMMI rendelet 7.§-a értelmében a 2022/2023. tanév általános iskola első évfolyamára történtó beiratkozás dátuma: 2022. április 21-22.

E napokon 07:30 órától 18:00 óráig van mód az ügyintézésre.

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk a https://eugvintezes.e-krela.hu/kezdolap az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Segédlet: BÁI_Szülői tájékoztató_2022_

Az adatok online módon történtó beküldési lehetőségének ideje: 2022. április 6 0:00 – 2022. április 22. 12:00.

A beiratkozással kapcsolatos részletes információkról az általános iskola ad tájékoztatást.

Személyes beiratkozáshoz hozzák magukkal a következó iratokat: gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, taj kártyája, oktatási azonosítója, szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája. Amennyiben a gyermek vonatkozásában különleges körülmény áll fenn, annak dokumentációját kérjük csatolni (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási veszélyeztetettség, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, tartós megbetegedés).

Iskolavédőnő részére szükséges dokumentumok:

  • 5 éves korban készült orvosi statusvizsgálatról a 2 oldalas A/4-es méretű nyomtatvány fénymásolata. Az irat pontos megnevezése: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”. Ha nem készült, akkor a háziorvostól kell igazolást kérni, hogy nem készült ilyen!
  • 6 éves kori oltásról fénymásolat a Gyermekegészségügyi könyvből (oltási könyv).
  1. április 22. után történik döntés a jelentkezők felvételéről, a mellékelt közlemény szerinti elbírálás alapján. A felvételről, illetve elutasításról írásbeli határozatot postázunk, amely után fellebbezésre van mód.

Szombathely, 2022. április. 11.

You may also like...