Reál tantárgyak munkaközösség

 
Munkaközösségünk a matematikát, fizikát, technikát, informatikát, természetismeretet, földrajzot, kémiát és testnevelést tanító pedagógusok munkáját fogja össze.

Munkaközösségünk kiemelt céljai:

 • nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő   személyiségfejlesztés
 • a tanulói kompetenciák,  készségek  fejlesztése
 • ismeretközpontú oktatás helyett az összefüggéseket meglátó oknyomozó folyamatok hangsúlyozása
 • gyakorlatorientáltság, praktikus ismeretek nyújtása, a  tanultak alkalmazására nevelés
 • szilárd, alkalmazható és további ismeretszerzésre alkalmas ismeretek nyújtása
 • érdekes ismeretek nyújtásával, a tanulók sikerélményhez juttatásával az érdeklődés felkeltése a tantárgyaink iránt
 • egészségnevelés, egészségvédelem
 • a természet megismertetése, megszerettetése, természet- és környezetvédelem, környezettudatos magatartás kialakítása
 • az iskolai hagyományok ápolása
 • tanulási  motivációk  kialakítása,  új  módszerek  keresése 
 • tehetséggondozás a tanórákon, a tehetséggondozó körben, szakkörben, fakultáción
 • a hátrányos helyzetű, gyenge tanulók segítése, felzárkóztatása a tanórákon, felzárkóztató órákon, fejlesztő foglalkozásokon.
 • az internethasználat és projekt módszerrel történő tanulás általánossá tétele tantárgyainkban
 • jó kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel

Tantárgyaink oktatásának céljai:

matematikaoktatás elsődleges célja megtanítani a diákokat a matematikai módszerek használatára, a matematikában szerzett ismeretek alkalmazására. Olyan képességeket igyekszünk  kialakítani, melyek segítségével a matematikai műveltségüket fel tudják használni a mindennapokban, eligazodnak a médiában megjelenő információk közt, saját életük szükségleteit helyesen oldják meg (vásárlás, főzés, lakásfelújítás, tervezés, utazás, pénzügyek intézése, stb.).

Fizikából  célunk a tanulók érdeklődésének felkeltése a természet, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A jelenségek, fizikai problémák, alkalmazási példáinak elemzése azt szolgálja, hogy a szerzett ismereteket a mindennapi életben hasznosítani tudják.  Tudatosítjuk, hogy a fizikai ismeretek a technika fejlődésén keresztül döntő hatással vannak az ember életminőségére, így a fizikai ismereteket a természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet.

Technikából olyan ismeretek nyújtunk, melyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek észszerű felhasználását.  A megszerzett ismeretek alapján az emberi környezet és természet védelme  a tanulók tudatos szemléletévé  és magatartásává váljon.

Az informatika oktatása korszerű  eszközökkel  jól ellátott, a kor igényeit kielégítő modern szaktanteremben történik, mely lehetővé teszi a diákok számára a modern technika adta információszerzési lehetőségeket tanórai és tanórán kívüli keretben.   Minden ember érdeke, hogy megfelelő időben hozzájusson a számára fontos információhoz, mely munkáját, életminőségét befolyásolja. Az információt azonban a célnak megfelelően feldolgozni és alkalmazni kell, ehhez meg kell tanulni a megfelelő információszerzési, feldolgozási, átadási technikát. Fontos, hogy a tanulók a közoktatásból kilépve is képesek legyenek informatikai ismereteik folyamatos frissítésére, megújítására.

A természetismeretoktatás célja, hogy a tanulók a természeti jelenségeket elemi szinten, egységükben értelmezzék, ismerjék meg az élő és élettelen természet valóságát.  Mivel az 5-6. osztályos tanulók gondolkodása képszerű, ezért a megismerési folyamatban döntő a sokoldalú érzéki megismerés feltételeinek megteremtése és a sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása. Az így keletkező képzetek teremtik meg a tanulókban a természeti folyamatok, törvényszerűségek, összefüggések megértését.

Biológiából célunk, hogy a tanulók legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségéről, az emberek és a biológiai környezet kapcsolatrendszeréről. Mindezek ismeretében növeljék az élővilágban meglévő változatosság fenntartásának és az emberek egészséges életének esélyeit.

A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőivel, mely a természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódásukat szolgálja. Elősegíti, hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, kedvező és kedvezőtlen földrajzi és környezeti adottságainkat.

A kémiatanítás célja, felkelteni a tanulók figyelmét a környezetükre, a körülöttük zajló változásokra. Átfogó cél a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása, hogy szemléletükben váljon meghatározóvá a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. Szerezzenek ismereteket az emberiség közös, globális problémáiról.

Helyi tantárgyunk az életismeret. Ennek  keretében a korszerű elsősegélynyújtás és a sürgősségi életmentés elméletét és gyakorlatát tanítjuk meg, a segítő mentalitást alakítjuk ki a tanulóinkban.

Egészségnevelési, környezetvédelmi céljaink megvalósítása:

 • Az egészség hete programsorozat
 • DADA és drogprevenciós programok
 • Tavaszi természetvédelmi napok: A víz világnapja, A Föld napja

A testnevelés oktatását tágas sportudvar, felújított tornaterem, konditerem és folyamatosan bővülő sporteszközök biztosítják. A tanulóknak délutáni sportfoglalkozások (atlétika, asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás, tömegsport) is biztosítják a testmozgás lehetőségét. Megfelelő számú érdeklődő esetén korcsolyázási, síelési lehetőséget is biztosítunk. Sporttevékenységünk alapfeladatának tekintjük, hogy segítsük tanulóink egészséges fejlődését, hozzájáruljunk szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Minden év tavaszán elvégezzük a tanulók fizikai állapotának felmérését a NETFIT módszer segítségével. Az így szerzett tapasztalatokat igyekszünk hasznosítani a következő tanév munkája során. Tanulóink eredményesen szerepelnek különböző sportversenyeken: játékos sportversenyen, labdarúgás és kosárlabda bajnokságokban, atlétikai versenyeken.

Büszkék vagyunk azokra a szép eredményekre, sikerekre, kiemelkedő teljesítményekre, amelyeket tanítványaink értek el.

Fülöp Gábor (mk. vezető)