Tanítói Munkaközösség

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Johann Wolfgang von Goethe

Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán egésznapos iskolarendszerben tanulnak a diákok. Az 1-3. évfolyamon hagyományos tanrendű és emelt szintű német nyelvi képzés folyik. A 4. évfolyamon hagyományos tanrendű és magyar-német kéttanítási nyelvű csoportok működnek.

Osztályprofilok

Emelt szintű német nyelvi osztály

 • első osztálytól heti 3 óra német nyelv tanulása
 • biztos alapkészségek kialakítása mellett cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése
 • alsós osztályainkban a heti 3 óra német nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet

Hagyományos tanrendű osztály

 • első- második osztályban heti 1 óra, harmadik osztályban heti 2 óra, negyedikben heti 3 óra angol nyelv tanulása

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát segítő szakemberek: gyógypedagógus, iskolapszichológus, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens, logopédus.

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és tovább fejleszti a megismerést, a megértést, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.

Pedagógiai munkánk során mindig arra törekedtünk, hogy a kisgyermekek kíváncsiságát kielégítsük, érdeklődésüket ébren tartsuk. A játék fejlesztő erejének felhasználásával próbáljuk zökkenőmentessé tenni az iskolakezdést a gyerekek számára. Mindent megteszünk, hogy a tanulóknak pozitív élményei alakuljanak ki a tanulásról, az iskoláról. A tanulók teljesítményét, fejlődését mindig önmaguk képességeihez mérjük. Biztosítjuk az eltérő képességű, egyéni haladási ütemű tanulók képességeinek kibontakozását. A tanítási órákon mennyiségi és minőségi differenciálással biztosítjuk, hogy minden tanuló a számára legoptimálisabb feltételek mellett sajátítsa el a tananyagot. Biztos alapokra helyezzük a gyerekek tudását, hogy később erre a biztos tudásra lehessen építeni. A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyre több élménypedagógiai módszer alkalmazásával keltjük fel a tanulók érdeklődését, segítjük a tanulási folyamatot. Elfogadó és pozitív légkört biztosítunk a munkához, amelyben a tanulók örömmel vesznek részt, kialakítjuk az önellenőrzés képességét, fejlesztjük a tanulók logikai gondolkodását sok-sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal, kooperatív technikákkal.

 

Nevelési feladatok:

 • udvariasságra, illemtudó magatartásra nevelés (köszönés, kérés, megszólítás kifejezéseinek használata)
 • tanórai fegyelem, higiéniás szokások kialakítása, környezettudatos szemlélet megalapozása
 • szociális, társas kapcsolatok kialakítása, kommunikációs készségek fejlesztése
 • igény kialakítása a helyes szabadidős tevékenységek iránt

Oktatási feladatok, célok:

 • tudatos figyelem, tartós figyelem, feladattudat fejlesztése
 • feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban
 • szókincsbővítés, szómagyarázat
 • alapkészségek magasszintű elsajátítása
 • a tanult módszerek gyakorlatban való alkalmazása
 • idegen nyelvi kompetencia fejlesztése változatos tevékenységi formákkal
 • számítógép használatával tudatosságra, kritikai attitűdökre, a szelekció képességére, az értelmes és ésszerű felhasználásra nevelés
 • a tanulók önálló, kreatív és magabiztos feladatvégző képességének kialakítása
 • különböző ismeretszerző források kreatív használata

 

A feladatok megvalósításának módjai

 • Az óvodákkal és az óvónőkkel való kapcsolatunk tervezett és a tanév során folyamatos. (Iskolaelőkészítő foglalkozások, iskolakukucskáló…)
 • Az iskolapszichológussal, a gyógypedagógussal, a fejlesztőpedagógussal és a logopédussal rendszeresen konzultálunk.
 • Továbbra is erősítjük a szülőkkel való kapcsolatunkat fogadóórákon, szülői értekezleteken a nyílt tanítási napokon és a családi délutánokon.
 • A tehetséggondozás érdekében szorgalmazzuk a tanulmányi versenyeket és a kulturális megmérettetéseket.
 • Az osztályközösségek erősítését, a közösségi szellem kialakítását közös programok szervezésével alapozzuk meg: színház- és múzeumlátogatások, vetélkedők, játékdélutánok, osztálykirándulások, osztályprogramok alkalmával.
 • Ápoljuk hagyományainkat, és a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével ünneppé tesszük ünnepnapjainkat.
 • Tevékenyen részt veszünk az iskolai pénzhét és a fenntarthatósági témahét programjaiban.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók minél hatékonyabb integrálása érdekében differenciáló pedagógiai módszereket és egyéni képességekhez igazodó értékelési rendszert alkalmazunk.
 • Az oktató-nevelő munkánk során teret biztosítunk az élménypedagógiai módszereknek.
 • A jó tanulói és osztályközösségek kialakítása érdekében minden hónapban legalább egy-egy tanórán kívüli közösségformáló programot tartunk.
 • Digitális technológiával támogatott oktatási módszereket rendszeresen alkalmazunk a tanórákon.

 

Tanulóinknak rendszeresen szervezünk színházlátogatást a Mesebolt Bábszínház előadásaira, múzeumlátogatást, valamint arborétumi tanulmányi sétát. Nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében az iskola aulájában minden év decemberében megrendezett adventi vásár, melyen a tanulók saját kézzel készített vagy szüleik által felajánlott apró ajándéktárgyakat, portékákat kínálnak.

Az egész alsó tagozatot érintő szabadidős programokat témanapokon illetve délutánokon valósítjuk meg. Például: Szent Márton témanap, szabadidős játékdélután, húsvéti tojáskeresés.

Sokszínű szervezett délutáni szakkörök közül választhatnak tanulóink: néptáncoktatás, kézműves „Bütykölde” szakkör, sakkszakkör, kosárlabda, futball, dráma- és színjátszó szakkör, „Info Manó” számítástechnika szakkör, matematika tehetséggondozó foglalkozás. Intézményünk nagy gondot fordít a gyermekek vizuális nevelésére. Ennek kapcsán kerül megrendezésre a „Télbe zárva” című városi rajz- és képzőművészeti verseny. Az alkotásokból kiállítást rendezünk az iskola aulájában.

Munkaközösségünk nagy rendezvénye a Szépolvasási és nyelvhelyességi-helyesírási verseny, melyet minden év áprilisában hirdetünk meg a megye második, harmadik és negyedik osztályos tanulóinak. A verseny nagy népszerűségnek örvend, hiszen minden iskolából érkeznek tanulók, hogy összemérjék tudásukat.

                                                              Kovács Anett

munkaközösség-vezető